Επίβλεψη
banner imagebanner image
 
Επίβλεψη

Όπως έχει δείξει η εμπειρία μας  από την κατασκευή έργων, υπάρχει ένα έλλειμμα ουσιαστικής επικοινωνίας και ελέγχου των τεχνικών λεπτομερειών μεταξύ του ιδιοκτήτη ενός έργου και του κατασκευαστή. Αυτή η αδυναμία προκύπτει κατά κανόνα από την έλλειψη τεχνικών γνώσεων του ιδιοκτήτη.

Στην εποχή μας η εύκολη - κατά τα φαινόμενα - αναζήτηση πληροφορίας, ειδικά στο διαδίκτυο, οδηγεί τους περισσότερους ιδιοκτήτες σε λανθασμένες επιλογές με ολέθρια αποτελέσματα. Την ανάγκη λοιπόν, του εκάστοτε ιδιοκτήτη για ουσιαστικό έλεγχο του κατασκευαστή είναι έρχεται να καλύψει η επιχείρηση μας.

Η δική μας συμβολή έχει να κάνει με την προσπάθειά της μείωσης, κατά το δυνατόν, του κόστους κατασκευής σε συνδυασμό με την βέλτιστη επιλογή εφαρμογής. Αυτό που δεν μπορεί να διαχειριστεί ένας ιδιοκτήτης χωρίς την παροχή τεχνικής υποστήριξης από έναν τρίτο ανεξάρτητο παρατηρητή.

Η επιχείρηση μας, με πλέον των 30 χρόνων εμπειρία στην μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών έργων, καλύπτει αυτό το κενό επικοινωνίας και ελέγχου προσφέροντας υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και μηχανικού επίβλεψης. Η υπηρεσία αυτή αφορά ουσιαστικά την επίβλεψη του κατασκευαστή και την ενημέρωση του ιδιοκτήτη για την πορεία των εργασιών στο εργοτάξιο.

Χαρακτηριστικά, βασικές πληροφορίες που παρέχονται από εμάς σε αυτά τα έργα είναι:
 Η πορεία εκτέλεσης των εργασιών, παρέχοντας κρίσιμες τεχνικές πληροφορίες σε τακτά χρονικά διαστήματα .
 Η καλή εφαρμογή της μελέτης εφαρμογής από τον κατασκευαστή.
 Η επίλυση τεχνικών προβλημάτων που δημιουργούνται κατά την κατασκευή, λόγω ελλείψεων της μελέτης εφαρμογής.
 Η παραλαβή και πιστοποίηση του εξοπλισμού προς εγκατάσταση σε σχέση με τις αρχικές προδιαγραφές που θα πρέπει να ικανοποιούνται.
 Η κατασκευή και έλεγχος των as built σχεδίων από τον κατασκευαστή.

Συμπληρωματικά σε αυτές τις πληροφορίες και ανάλογα με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται η κατασκευή, η επιχείρησή μας μπορεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά και κατά το στάδιο της επιλογής αναδόχου αξιολογώντας την τεχνική επάρκεια των προσφορών ή ακόμη και να επιβλέψει τη διαδικασία παράδοσης παραλαβής μετά την αποπεράτωση του έργου.


Αναλυτικότερα η επιχείρηση μας:
 
 Μελετά και ενημερώνεται ενδελεχώς για τις απαιτήσεις του έργου με βάση την μελέτη του καθώς και τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πελατών σε θέματα χρόνου παράδοσης του έργου, οικονομικής διαχείρισης, κ.λ.π.

 Φροντίζει για την συλλογή και την αξιολόγηση των προσφορών εξοπλισμού και εργολάβων και εισηγείται σχετικά με τις πλέον συμφέρουσες οικονομοτεχνικά.

 Παρίσταται στην τοποθέτηση των εργολάβων στο έργο, τους παρέχει πλήρεις διευκρινήσεις, επεξηγήσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή των μελετών, τους ενημερώνει με ακρίβεια για το χρονοδιάγραμμα του έργου καθώς και τις διαδικασίες και τον συντονισμό εκτέλεσης των εργασιών.

 Διενεργεί  τον ποιοτικό έλεγχο του εξοπλισμού και των υλικών που παραδίδονται στο εργοτάξιο.

 Παρακολουθεί την εξέλιξη της κατασκευής και με επί τόπου αυτοψίες ελέγχει για την ορθή εφαρμογή των μελετών, την έντεχνη και έγκαιρη υλοποίηση των εργασιών και παρεμβαίνει όποτε είναι απαραίτητο για την επίλυση οποιαδήποτε τεχνικού η διαδικαστικού προβλήματος που πιθανόν παρουσιαστεί.
 Ελέγχει τις επιμετρήσεις εργασιών και πιστοποιεί τις εργασίες εργολάβων ελέγχοντας παράλληλα και την σύνταξη των λογαριασμών τους.

 Προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλίζεται η επικοινωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων στο εκάστοτε έργο μερών (κυρίου του έργου, μελετητή, προμηθευτών, εργολάβων και υπεργολάβων).

 Παρίσταται σε όλες τις μετρήσεις λειτουργικών συνθηκών καθώς και στις δοκιμές λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

 Προβαίνει στον τελικό έλεγχο καθώς και στην ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του εκάστοτε έργου.