Μελέτες Πυρασφάλειας
banner imagebanner image
 
 
Μελέτες Πυροπροστασίας - Έκδοση Πιστοποιητικού

Ένας μεγάλο μέρος κτιριακών εγκαταστάσεων στην χώρα μας έχει την υποχρέωση να έχει εκδώσει και να  διαθέτει πιστοποιητικό πυροπροστασίας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Η υποχρέωση αυτή (Μελέτη πυρασφαλείας- έκδοση πιστοποιητικού)  προκύπτει από έναν συνδυασμό στοιχείων όπως:
Το έτος κατασκευής του κτιρίου (χαρακτηρίζεται σε υφιστάμενο ή νέο). (Οριακό σηµείο για τη διάκρισή τους αυτή, Θεωρείται η ημερομηνία έναρξης ισχύος του Π.∆.71/1988 (Α' 32) "Κανονισµός Πυροπροστασίας Κτιρίων". Ως Υφιστάμενα κτίρια Θεωρούνται εκείνα που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε πριν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του προαναφερόμενου Προεδρικού ∆/τος, ενώ ως νέα θεωρούνται εκείνα τα κτίρια που η οικοδοµική τους άδεια εκδόθηκε µετά την έναρξη ισχύος του Π.∆. 71/1988.)
Το εμβαδό της εγκατάστασης για την οποία θέλουμε να ελέγξουμε ως προς την πυρασφάλεια του και
Τον τύπο της επαγγελματικής δραστηριότητας που θα φιλοξενήσει ο χώρος

 
 


Μερικές από τις κατηγορίες των εγκαταστάσεων που απαιτείται πιστοποιητικό πυρασφάλειας είναι:
Αποθήκες, βιομηχανικοί & βιοτεχνικοί χώροι, εργαστήρια, εμπορικά καταστήματα, ξενοδοχεία και τουριστικές μονάδες, κέντρα διασκεδάσεως (καφετέριες, εστιατόρια, μπαρ, club), παιδικοί σταθμοί – σχολικά κτίρια.

Από το τέλος του 2021, οι εγκρίσεις των Μελετών Ενεργητικής Πυροπροστασίας και η έκδοση των Πιστοποιητικών Ενεργητικής Πυρασφάλειας υποβάλλονται από μηχανικούς και διεκπεραιώνονται από τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες  ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος e-Άδειες του ΤΕΕ.

Για να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό πυρασφάλειας θα πρέπει να ακολουθηθούν κάποια βήματα:
Αυτοψία από μηχανολόγο μηχανικό και σύνταξη μελέτης πυρασφάλειας
Κατάθεση φακέλου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία με διάφορα δικαιολογητικά που αφορούν την εγκατάστασή σας και της μελέτης πυρασφάλειας του μηχανολόγου μαζί με κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις
Έγκριση της μελέτης από το γραφείο Πυρασφάλειας της Π.Υ.
Υλοποίηση των μέτρων πυρασφάλειας που περιγράφονται στην μελέτη (πχ. εγκατάσταση πυροσβεστήρων , πυρανίχνευσης κλπ)
Αυτοψία από την Π.Υ. (σε κάποιες περιπτώσεις η αυτοψία δεν είναι απαραίτητη, εξαρτάται από την εγκατάσταση)
Έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας

Η διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού (ενεργητικής) πυροπροστασίας  καθορίζεται από  σχετικές διατάξεις και μπορεί να είναι από ένα (1) έτος έως οκτώ (8) έτη ανάλογα με την δραστηριότητα και τον βαθμό επικινδυνότητας των εγκαταστάσεων.

Στην επιχείρηση ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ υπάρχει μία έμπειρη ομάδα Μηχανολόγων Μηχανικών που αναλαμβάνουν για εσάς όλη την ανωτέρω διαδικασία μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού σας,  τον έλεγχο - σφράγισμα στο κόκκινο βιβλίο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για όλα τα Ενεργητικά Μέσα αλλά και το σύνολο των ενεργειών για τη  δημιουργία και τη διεκπεραίωση του φακέλου της ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ της επιχείρησής σας.