Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
banner imagebanner image
 
Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

Με το Π.Δ. 17/96 επεκτάθηκε η υποχρέωση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας (ΤΑ) και στις επιχειρήσεις που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους. Ο ΤΑ παρέχει στο εργοδότη γραπτές ή προφορικές υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με θέματα υγιεινής και ασφάλειας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι γραπτές υποδείξεις καταχωρούνται στο ειδικό βιβλίο και ο εργοδότης λαμβάνει γνώση ενυπόγραφα αυτών των υποδείξεων.Ειδικότερα ο Τεχνικός Aσφαλείας:
  Συμβουλεύει όσον αφορά τον σχεδιασμό και τον προγραμματισμό της εργασίας, την προμήθεια εξοπλισμού, την επιλογή και τον έλεγχο μέσων ατομικής προστασίας, την διαμόρφωση του περιβάλλοντος και των θέσεων εργασίας και γενικά για την οργάνωση της παραγωγικής διαδικασίας.
  Ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων προ λειτουργίας και τις παραγωγικές διαδικασίες και τις μεθόδους εργασίας προ εφαρμογής και 
  Επιβλέπει τις συνθήκες εργασίας και την εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και πρόληψης ατυχημάτων με τακτικές επιθεωρήσεις των θέσεων εργασίας και συντάσσει αναφορά στον εργοδότη για τυχόν παραλήψεις. 
  Διερευνά τα αίτια των ατυχημάτων. 
  Εποπτεύει τη διενέργεια ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού.
  Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον επαγγελματικό κίνδυνο.
  Συμμετέχει στην κατάρτιση και εφαρμογή των προγραμμάτων εκπαίδευσης.
Ο TA έχει υποχρέωση να τηρεί το επιχειρησιακό απόρρητο
 
Μελέτες Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου
Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική Διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας. Η ΕτΕΚ περιλαμβάνει τον εντοπισμό, ανάλυση και εκτίμηση των κινδύνων που υπάρχουν στο χώρο εργασίας καθώς επίσης και τον προσδιορισμό των απαιτούμενων μέτρων πρόληψης των κινδύνων αυτών. Η διενέργεια της γραπτής ΕτΕΚ είναι νομοθετική υποχρέωση κάθε επιχείρησης του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως αριθμού απασχολουμένων και κλάδου οικονομικής δραστηριότητας (ΠΔ 17/1996) και υλοποιείται είτε από τον Τεχνικό Ασφάλειας και Ιατρό Εργασίας της Επιχείρησης, ή από ειδικά αδειοδοτημένη Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου (Εξ.Υ.Π.Π). Οταν η ΕτΕΚ διενεργηθεί από ειδικούς με εμπειρία, επιτυγχάνονται τα εξής:
  Επιτρέπει την έγκαιρη διάγνωση των κινδύνων και την έγκαιρη εφαρμογή προληπτικών μέτρων, πριν οι συνέπειες από τους κινδύνους αυτούς αρχίσουν να “κοστίζουν” στην επιχείρηση.
  Συμβάλλει στην ιεράρχηση των κινδύνων και στην αντιμετώπισή τους με βάση τις προτεραιότητες της επιχείρησης. Έτσι αποφεύγονται άσκοπες, άκαιρες, ή μη αποτελεσματικές δαπάνες.
  Ορθολογικοποιεί το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, διότι προσφέρει τα απαιτούμενα στοιχεία για τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγησή του.
  Εντοπίζει καταστάσεις που κάνουν την εργασία κουραστική, δυσάρεστη και μη παραγωγική.
 

Κάτω Μάννα, Σύρος / Κυκλάδων
Τηλ: 2281081954 Κιν: 6936750782