Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή - Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης
banner imagebanner image
Υπηρεσίες Ενεργειακού Επιθεωρητή - Εκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (K.Eν.A.K.)
Με τον K.Eν.A.K. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων πραγματοποείται με την έκδοση του Π.Ε.Α. (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης).


Η έκδοση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) είναι υποχρεωτική για κάθε:
- νέα μίσθωση τμήματος κτιρίου κατοικίας (διαμέρισμα) ή επαγγελματική στέγη ανεξαρτήτου εμβαδού
- αγορά - πώληση ενιαίου κτιρίου ή τμήματος κτιρίου (διαμέρισμα) ανεξαρτήτου εμβαδού

Εάν για το ακίνητο που εκμισθώνετε έχετε υποχρέωση έκδοσης Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α), αυτό πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα (10) χρόνια.
 
Περισσότερα για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Κ.Εν.Α.Κ. (Άρθρο 14) το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης Π.Ε.Α. κτιρίων:

1. Απεικονίζει την ενεργειακή κατάταξη του κτιρίου.

2. Στο ΠΕΑ αναφέρονται, μεταξύ άλλων, τα γενικά στοιχεία του κτιρίου, η υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας του κτιρίου αναφοράς και του εξεταζόμενου κτιρίου, η ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά πηγή ενέργειας και τελική χρήση, η πραγματική ετήσια συνολική τελική κατανάλωση ενέργειας, οι υπολογιζόμενες και πραγματικές ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου.

3. Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να μνημονεύσει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του ΠΕΑ και να επισυνάψει σε αυτό επίσημο αντίγραφο του ΠΕΑ.

Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να συμπληρώνεται στα σχετικά πεδία των ηλεκτρονικών δηλώσεων μίσθωσης που υποβάλλονται μετά την 09/11/2015 βάσει του άρθρου 58, παρ. 3, Ν.4342 /2015.

4. Σε περίπτωση που το ΠΕΑ εκδίδεται στο πλαίσιο προγραμμάτων για τον οικιακό τομέα χρηματοδοτούμενων από εθνικούς ή/και κοινοτικούς πόρους, οι συστάσεις του Ενεργειακού Επιθεωρητή αναφέρονται, κατά προτεραιότητα, με βάση τις επιλέξιμες, κάθε φορά, επεμβάσεις.

Το Π.Ε.Α. ισχύει για δέκα χρόνια, εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

 

 

Ποια είναι η διαδικασία έκδοσης ΠΕΑ?

 

Για την έκδοση Π.Ε.Α. ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής του ακινήτου ακολουθεί τα παρακάτω βήματα:

1. Επικοινωνεί με τον Ενεργειακό Επιθεωρητή και του αναθέτει την Ενεργειακή Επιθεώρηση για την έκδοση του ΠΕΑ.

2. Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη/διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης (π.χ. αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου ως κατασκευασθέντος, σχέδια Η/Μ εγκαταστάσεων, πιστοποιητικά και δελτία αποστολής υλικών, κ.α.).

3. Ο ιδιοκτήτης/διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.

4. Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοση του Π.Ε.Α. ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφο του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη του κτιρίου.

 

Δικαιολογητικά για την Έκδοση ΠΕΑ

 

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)
1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

4. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

5. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωσης του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.

 


 

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)

1. Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου) *

2. Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

3. Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

4. Αντίγραφο αίτησης ρύθμισης ημιυπαίθριων χώρων (εάν έχει πραγματοποιηθεί αίτηση)

5. Αντίγραφο Τοπογραφικού Διαγράμματος / Σκαρίφημα (εάν υπάρχει)

6. Τίτλος Ιδιοκτησίας (προαιρετικό)

7. Φύλλο Συντήρησης Λέβητα (προαιρετικό)

8. Μελέτη Θερμομόνωσης (προαιρετικό)

* Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωσης του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.

 


 

Για την έκδοση του ΠΕΑ θα καταγραφούν επίσης τα ακόλουθα στοιχεία:

Βασικά Στοιχεία Ακινήτου
- Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.
- Αρ. Ιδιοκτησίας (π.χ. Διαμέρισμα Α2)
- Ακριβή τετραγωνικά μέτρα ακινήτου
- Έτος Ολοκλήρωσης Κατασκευής
- Λόγος έκδοσης Π.Ε.Α. (Πώληση, Ενοικίαση κλπ)

Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας
- Ιδιότητα (Ιδιοκτήτης, Διαχειριστής, Ενοικιαστής, Τεχνικός Υπεύθυνος κλπ)
- Όνομα, Επώνυμο, Τηλέφωνο Επικοινωνίας

Στοιχεία Ιδιοκτητών
- Όνομα, Επώνυμο, Α.Φ.Μ.

Για την έκδοση του παραστατικού πληρωμής απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία ενός εκ των ιδιοκτητών
- Δ.Ο.Υ.
- Διεύθυνση Κατοικίας: Οδός, Αριθμός, Περιοχή, Τ.Κ.

 

Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ

Για να ενημερωθείτε για το κόστος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας!

Κάτω Μάννα, Σύρος
Τηλέφωνο: 2281081954 - Κινητό: 6936750782 - Φαξ: 2281077294

Συχνές Ερωτήσεις για την έκδοση ΠΕΑ

 

1. Σε περίπτωση ανανέωσης υφιστάμενων συμβάσεων μίσθωσης είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική ΜΟΝΟ για νέες συμβάσεις μίσθωσης και όχι για ανανεώσεις υφισταμένων συμβάσεων (εφόσον η ημερομηνία θεώρησης της αρχικής σύμβασης από την οικεία Δ.Ο.Υ. είναι νωρίτερα από την 9/1/2012, για ακίνητα άνω των 50 τ.μ. και δεν αλλάξει ο μισθωτής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου - π.χ. μετά τη νομιμοποίηση κλειστού ημιυπαίθριου χώρου).

Σύμφωνα με την εγκύκλιο οικ. 382/12.1.2012
- Ανανέωση ή παράταση της σύμβασης μίσθωσης θεωρείται η περίπτωση όπου για το ίδιο ακίνητο εξακολουθεί να είναι ίδιος ο μισθωτής ανεξάρτητα από το ποσό του μισθίου.
- Σε περίπτωση όμως που ο ενοικιαστής ή τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου που μισθώνεται μεταβληθούν, τότε πρόκειται για περίπτωση νέας σύμβασης και άρα απαιτείται η έκδοση πιστοποιητικού.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο 172335/16.02.2016 για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. δεν είναι υποχρεωτική η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού (ΠΕΑ) εφόσον:
- η ημερομηνία σύνταξης του έγγραφου συμφωνητικού μίσθωσης, όπως αυτή καταχωρείται στο πεδίο "Ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού" της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016 ή
- η ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας, είναι προγενέστερη της 1ης Ιανουαρίου 2016, σε περίπτωση που δεν έχει συνταχθεί ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης

 


 

2. Για ενοικίαση ακινήτου που διαθέτει ενεργειακό πιστοποιητικό απαιτείται εκ νέου έκδοση πιστοποιητικού σε κάθε νέα ενοικίαση;
Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ.
Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά).

 


 

3. Πως συμπληρώνω τα πεδία του Ενεργειακού Πιστοποιητικού (ΠΕΑ) για την εφορία (ηλεκτρονικό μισθωτήριο);

Συμπληρώνουμε 3 πεδία που αναγράφει το Ενεργειακό Πιστοποιητικό.

Αριθμός Πρωτοκόλλου ΠΕΑ (Αριθμός καταχώρησης στο ηλεκτρονικό μισθωτήριο)
Στη δεύτερη σελίδα του ΠΕΑ στο πάνω τμήμα θα βρείτε τον Αριθμό Πρωτοκόλλου που θα έχει την εξής μορφή "Α.Π.: 50531/2015".
Καταχωρείτε μόνο τον αριθμό "50531" στο πεδίο "Αριθμός καταχώρησης" του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

Ημερομηνία Έκδοσης ΠΕΑ
Καταχωρείτε την ημερομηνία έκδοσης του πιστοποιητικού στο πεδίο "Ημερομηνία έκδοσης" του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου.
Θα την βρείτε στη δεύτερη σελίδα του ΠΕΑ (κάτω – αριστερά). Στο παράδειγμά μας "7/12/2015"

Αριθμός Ασφαλείας ΠΕΑ
Στη δεύτερη σελίδα του ΠΕΑ στο πάνω – δεξιά τμήμα θα βρείτε τον Αριθμό Ασφαλείας που έχει την εξής μορφή:
"Α.Α.: 016D0-WΧΧHH-KDΧJF-9".
Καταχωρείτε το "016D0-WΧΧHH-KDΧJF-9" στο πεδίο "Αριθμός ασφαλείας" του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

 Φόρμα Υποβολής Δήλωσης Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας


Δεύτερη σελίδα Ενεργειακού Πιστοποιητικού

 


 

4. Πότε είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
Η έκδοση ΠΕΑ είναι υποχρεωτική στις ακόλουθες περιπτώσεις:
- για την ενοικίαση ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
- για κάθε πώληση-αγορά ενιαίου ή τμήματος κτιρίου (Διαμέρισμα, Κατάστημα) ανεξαρτήτου εμβαδού
- με την ολοκλήρωση της κατασκευής κάθε νέου ή ριζικά ανακαινιζόμενου κτιρίου
- για την ένταξη κτιρίων κατοικίας στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατ' Οίκον

Σημείωση: Η εξαίρεση για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. έπαψε να ισχύει από 1/1/2016.

 


 

5. Οι παραθεριστικές κατοικίες εξαιρούνται από την υποχρεωτική έκδοσης ΠΕΑ;
Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο - οικ. 2279/22.12.2010 (22/12/2010)", οι παραθεριστικές κατοικίες δεν εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ.

 


 

6. Ποια κτίρια εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ;
Δεν απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ για κτίρια με χρήσεις:
- βιομηχανίας
- βιοτεχνίας
- αγροτικής χρήσης (πλην κατοικιών)
- εργαστηρίου
- αποθήκης
- στάθμευσης αυτοκινήτων
- πρατήρια υγρών καυσίμων

 


 

7. Η έκδοση του πιστοποιητικού θα πρέπει να προηγείται της υπογραφής του συμβολαίου με τον ενοικιαστή;
Ναι καθώς, σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο.

Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΦΕΚ 407 Β, 2010), "Σε κάθε μίσθωση ακινήτου, ο αριθμός πρωτοκόλλου του ΠΕΑ πρέπει να αναγράφεται στο ιδιωτικό ή συμβολαιογραφικό μισθωτήριο έγγραφο. Η φορολογική αρχή δε θεωρεί μισθωτήρια έγγραφο εάν δεν προσκομίζεται ενώπιον της ισχύον ΠΕΑ".

 


 

8. Υπάρχουν επιπτώσεις εάν το ακίνητό μου είναι χαμηλής ενεργειακής κατηγορίας;
Για ακίνητο (με Άδεια πριν τον Οκτώβριο 2010) δεν υπάρχει καμία επίπτωση εκτός από το γεγονός πως αποτυπώνει την πραγματική ενεργειακή του κατάταξη.

 


 

9. Πως υπολογίζονται τα τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου;
Η συνολική επιφάνεια ενός κτιρίου είναι το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων του κτιρίου, όπως αυτά προσμετρούνται στην οικοδομική άδεια (σύμφωνα με τον συντελεστή δόμησης), καθώς επίσης και τα τετραγωνική του κτιρίου που έχουν νομιμοποιηθεί ή τακτοποιηθεί με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. κλειστός ημιυπαίθριος).

 


 

10. Σε περίπτωση γονικής παροχή είναι υποχρεωτική η έκδοση ΠΕΑ;
Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011)"
"Στην έννοια των αγοραπωλησιών όσον αφορά την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ δεν περιλαμβάνονται διανομές, ανταλλαγές κ.λ.π." οπότε δεν απαιτείται.

 


 

11. Μπορώ να κάνω επιθεώρηση μόνο στο διαμέρισμά μου ή πρέπει να γίνει σε ολόκληρη την πολυκατοικία;
Μπορεί να πραγματοποιηθεί ενεργειακή επιθεώρηση ακόμα και σε ένα μόνο διαμέρισμα.

 


 

12. Για κτίρια μεικτής χρήσης (π.χ. πολυκατοικία με κατάστημα) μπορεί να εκδοθεί ένα πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο οικ. 1603/4.10.2010 (4/10/2010)"

"Σε περίπτωση κτιρίων μεικτής χρήσης, το ΠΕΑ εκδίδεται ξεχωριστά για κάθε βασική κατηγορία χρήσης του κάθε τμήματος του κτιρίου, όπως αυτές ορίζονται στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (κατοικίας, προσωρινής διαμονής, εμπορίου, εκπαίδευσης κ.α.)."

 


 

13. Ποιά είναι η διάρκεια ισχύος του ΠΕΑ;
Το ΠΕΑ ισχύει για δέκα χρόνια , εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο.

 


 

14. Αγόρασα ακίνητο το οποίο αναγράφει ως ιδιοκτήτη τον προηγούμενο ιδιοκτήτη. Για να το νοικιάσω πρέπει να εκδοθεί καινούργιο ΠΕΑ στο όνομά μου;
Όχι δεν απαιτείται η έκδοση καινούργιου ΠΕΑ καθώς το ΠΕΑ αφορά στο ακίνητο και όχι στα πρόσωπα.

Σύμφωνα με την "Εγκύκλιο για συμβολαιογράφους (26/1/2011)"
Το ΠΕΑ ισχύει για 10 έτη από την έκδοσή του και δεν συντρέχει υποχρέωση για επανέκδοσή του για συμβάσεις αγοραπωλησιών που θα συναφθούν στο 10ετές διάστημα (εκτός εάν ανακαινισθεί ριζικά). Σε περίπτωση συνεχόμενης πώλησης εντός της διάρκειας ισχύος του, στα αντίστοιχα συμβολαιογραφικά έγγραφα γίνεται υπόμνηση του αριθμού πρωτοκόλλου και του κωδικού ασφαλείας του ΠΕΑ που έχει ήδη προσαρτηθεί στην πρώτη σύμβαση αγοραπωλησίας.

 


 

15. Ποιό είναι το κόστος έκδοσης ΠΕΑ;
Για να ενημερωθείτε για το κόστος παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας! 

 


 

16. Ποιά είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την έκδοση του ΠΕΑ;

Για ακίνητα πριν το 1983 (ανέγερση πριν από 14/3/1983)
- Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
- Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.

Για ακίνητα μετά το 1983 (ανέγερση μετά από 14/3/1983)
- Αντίγραφα Αρχιτεκτονικών Σχεδίων (Κάτοψη/Σκαρίφημα ακινήτου)
- Αντίγραφο δήλωσης του ακινήτου στο Κτηματολόγιο (εάν έχει γίνει δήλωση). Διευκρίνιση: Για την διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης δεν απαιτείται δήλωση του ακινήτου στο Κτηματολόγιο.
- Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας

 


 

17. Επιθυμώ την έκδοση ΠΕΑ για ένα παλιό ακίνητο (ανέγερση πριν από 14/3/1983) αλλά δεν έχω τα δικαιολογητικά, τι μπορώ να κάνω;
Με τον Αρ.Αδείας απευθυνθείτε στο Αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο ζητώντας αντίγραφο της κάτοψης του ορόφου που βρίσκεται το ακίνητο καθώς και αντίγραφο του Τοπογραφικού Διαγράμματος (ρωτήστε άλλους Ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας αν δεν γνωρίζεται τον αριθμό αδείας).

(Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η εύρεση Αρχιτεκτονικών Σχεδίων αναλαμβάνουμε την σκαριφηματική αποτύπωση του ακινήτου σας χωρίς χρέωση.)

Εάν έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο απαιτείται ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) ή ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας. (δείτε επόμενη ερώτηση).

 


 

18. Έχει δηλωθεί το ακίνητο στο Κτηματολόγιο αλλά δεν έχω τα έγγραφα του Κτηματολογίου, τι μπορώ να κάνω;
Για την έκδοση ΠΕΑ απαιτείται είτε ο ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου) είτε ο Αρ. Πρωτ. Δήλωσης και ο Κωδικός Ιδιοκτησίας.

Στις ιστοσελίδα της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. αναφέρεται πως "στην περίπτωση που ο ΚΑΕΚ του ακινήτου δεν είναι γνωστός, τότε εφόσον είναι γνωστά τα στοιχεία του κυρίου, μπορεί να γίνει αναζήτηση στα αλφαβητικά ευρετήρια με βάση το ονοματεπώνυμό του".

Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε τη Γραμμή Εξυπηρέτησης Πολιτών της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΕ στο 1015.

 


 

19. Σε περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτιρίων με πολλές ιδιοκτησίες ποιός Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ) θα δηλωθεί για την έκδοση ΠΕΑ;
Στην περίπτωση πολυκατοικίας ή άλλων κτιρίων με πολλές ιδιοκτησίες, κατά την ενεργειακή επιθώρηση για την έκδοση ΠΕΑ ολόκληρης της πολυκατοικίας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αριθμός κτηματολογίου από τις ιδιοκτησίες του κτηρίου.

Ο αριθμός κτηματολογίου δηλώνεται μόνο για την επαλήθευση της θέσης του ακινήτου, η οποία καθορίζεται από τα πρώτα ψηφία του αριθμού που αφορούν στην οριζόντια ιδιοκτησία του ακινήτου.

 


 

20. Πόσες ενεργειακές κατηγορίες περιλαμβάνει το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Σύμφωνα με το "Άρθρο 13 του ΚΕΝΑΚ" το ΠΕΑ περιλαμβάνει 9 ενεργειακές κατηγορίες:

Α+ (καλύτερη ενεργειακή κατηγορία)
Α
Β+
Β
Γ
Δ
Ε
Ζ
Η
Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία του ΥΠΕΚΑ για τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως τον Ιανουάριο του 2014 τα περισσότερα ακίνητα ανήκαν στην κατηγορία Η.

Στην κατηγορία Β και πάνω ανήκαν μόλις το 2.98% των ΠΕΑ.

%ΠΕΑ ανά Ενεργειακή Κατηγορία που έχουν εκδοθεί έως τον Ιανουάριο του 2014 για το σύνολο των ακινήτων (Πηγή: ΥΠΕΚΑ)


Τα περισσότερα από τα παλαιότερα ακίνητα (έτος κατασκευής πριν το 1980) ανήκαν στις κατηγορία Ζ και Η.

Στην κατηγορία Β και πάνω ανήκαν μόλις το 0.32% των ΠΕΑ.

%ΠΕΑ ανά Ενεργειακή Κατηγορία που έχουν εκδοθεί έως τον Ιανουάριο του 2014 για ακίνητα με έτος κατασκευής πριν το 1980 (Πηγή: ΥΠΕΚΑ)

 


 

 

21. Είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν οι συστάσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου που καταγράφονται στο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης;
Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν (εκτός και αν αφορά το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ).

 


 

22. Σε ποιο όνομα πραγματοποιείται η έκδοση του Π.Ε.Α. εάν οι ιδιοκτήτες είναι περισσότεροι από ένας;
Για την έκδοση του Π.Ε.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονική υποβολή που περιλαμβάνει τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών του ακινήτου.

Στην έντυπη όμως έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο μόνο ενός εκ των ιδιοκτητών.

Έτσι σε περίπτωση έκδοσης Π.Ε.Α. σε μία πολυκατοικία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τα στοιχεία όλων των ιδιοκτητών και στην έντυπη έκδοση του Π.Ε.Α. εμφανίζεται το ονοματεπώνυμο ενός εξ αυτών (συνήθως αυτού που έχει τα περισσότερα χιλιοστά ή του διαχειριστή).

Πρέπει να γνωρίζουμε πως το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) αποτελεί την ενεργειακή ταυτότητα του ακινήτου και συνοδεύει αυτό οπότε δεν έχει σημασία το αναγραφόμενο όνομα ιδιοκτήτη. Ακόμα δηλαδή και να αλλάξει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου (π.χ. αγοροπωλησία ) δεν απαιτείται επανέκδοση Π.Ε.Α.

 


 

23. Πως μπορώ να ελέγξω την εγκυρότητα του ενεργειακού πιστοποιητικού;
Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα http://www.buildingcert.gr/

Στο « Έλεγχος Εγκυρότητας ΠΕΑ» (δεξιά στήλη, κάτω) συμπληρώστε τα πεδία «Αρ. Πρωτοκόλλου», «Αρ. Ασφαλείας» του ΠΕΑ και πατήστε «Έλεγχος».